Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

il CLIENTE s.r.o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:11865334, Spisová značka: oddíl C, vložka 355572 vedená u Mětského soudu v Praze, e-mail: info@gastroeshop.eu.

 

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 • osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky: meno, priezvisko, obchodné meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, miesto podnikania, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • osobné údaje potrebné na vytvorenie užívateľského účtu: meno, priezvisko, obchodné meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, miesto podnikania, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • cookies pre zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie, uchovávanie a využívanie osobných údajov na vybavenie objednávky, vedenie účtovníctva a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie (napr. reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Prevádzkovateľa, zabepečenie bezchybnej funkčnosti a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky.

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

 • plnenie zmluvy za účelom vybavenia objednávky,
 • plnenie zákonných povinností,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v súvislosti s marketingom,
 • súhlas dotknutej osoby udelený Prevádzkovateľovi najmä, nie však výlučne, za účelom marketingu.

 

5. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

 • prepravné a kuriérske spoločnosti,
 • poskytovatelia IT služieb,
 • advokátske kancelárie,
 • orgány verejnej moci,
 • ďalší príjemcovia, ktorí poskytujú služby pre Prevádzkovateľa na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 

6. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje sú prenášané iba do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

 • osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky sú uchovávané po dobu od začiatku zmluvného vzťahu a najmenej 5 rokov od vybavenia objednávky,
 • osobné údaje potrebné na zriadenie užívateľského účtu sú uchovávané, kým nie je užívateľský účet zrušený,
 • osobné údaje uchovávané za účelom marketingu alebo v iných prípadoch, kde bol udelený súhlas dotknutej osoby, sú uchovávané, kým nie je súhlas odvolaný,
 • osobné údaje uchovávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa sú uchovávané, kým neodpadne právny základ ich spracúvania.

 

8. Práva dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk

 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie jej budú poskytnuté iba za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

9. Zásady používania cookies

Naše stránky používajú cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite tieto webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie podmienok používania.

Ako a prečo používame cookies si môžete prečítať na tejto stránke.