Prevádzkovateľom webových stránok a predávajúcim je spoločnosť EU PasTels, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapísaná v Obchodnom registri krajského súdu Brno.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim EU PasTels, s.r.o., (ďalej len predávajúci)  a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú. 
Objednávka

Objednávku je možné doručiť e-mailom. Objednávku je potrebné správne vyplniť, uviesť všetky pravdivé fakturačné údaje objednávajúceho - adresu a spôsob dodania, a taktiež názov, množstvo a katalógové číslo objednaného tovaru. Pokiaľ nebude uvedený spôsob dodania tovaru, nebude Vaša objednávka spracovaná. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu do jedného pracovného dňa od jej prijatia a to len elektronickou formou. 

Objednávanie tovaru
 
Pri zakúpení tovaru kliknite myšou na obrázok s označením, vložiť do košíka, a tovar bude vložený do nákupného košíka, vyplňte formulár a pokračujte v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete na Vami uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky.
Stornovanie objednávky
 
Ak ste sa rozhodli Vašu objednávku stornovať, ktorá ešte nebola nami potvrdená, nás čo najskôr kontaktujte a uveďte prosím číslo objednávky.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ktorý už nebudeme schopný dodať z dôvodu jeho vypredania alebo ceny, ktorá je uvedená v nošom e-shope, pokiaľ sa nedohodneme s Vami na náhradnom riešení. (Samozrejme Vám bude ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru.) O stornovaní Vašej objednávky Vás budeme bezokladne informovať, písomnou alebo telefonickou formou. V prípade, že ste tovar už uhradili Vám budú finančné prostriedky vrátené do siedmych pracovných dní na Váš účet, pokiaľ sa nedohodneme inak.
Dodacie a platobné podmienky

Dodací termín tovaru je 3-10 pracovných dní po úhrade faktúry. Doba dodania pre určitý druh tovaru a atypický nerezový nábytok je 2-3týždne. Objednávky vybavujeme priebežne počas celého dňa.

Predávajúci neručí za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci.
 
 
Spôsob platby za doručenie tovaru:

- kuriérom v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska - platba vopred

- pri objednávke nad 4500€ do 300kg dopravu neplatíte (platí len pre územie SR)
PLATBA VOPRED
Prevod sa zrealizuje po vystavení faktúry, ktorá je vystavená v cenách platných v deň fakturácie, a ktorá Vám bude následne doručená e-mailom. Fakturácia prebieha denne od 9:00-19:00, pri objednávke po 19hod Vám bude faktúra zaslaná následujúci deň. 

Pri platbe za tovar - je faktúra dodaná spolu s dodacím a záručným listom , resp. Slovenskou poštou

Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia.
Poplatky za poštovné a iné
 
Pri platbe za tovar pripočítavame poplatky za doručenie, okrem nákupu tovaru nad 4500€ do 300kg. Cena za doručenie bude dohodnutá s objednávateľom individuálne.
predávajúci nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom t.j. kuriérom alebo poštou
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou objednávateľa - prijímateľa 
- poškodenie tovaru zavinené doručovateľom t.j. kuriérom alebo poštou
balenie tovaru a tovar, ktorý je viditeľne poškodený, nepreberajte!!
Záručné podmienky

Záručná doba na nový tovar je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom - kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Na použitý tovar nie je poskytovaná záruka. 

 

Inštaláciu a montáž tovaru môže vykonať len kvalifikovaný odborník. Opravy tovaru priamo u kupujúceho sa poskytuje len v tých prípadoch keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. Vo všetkých ostatných prípadoch je potrebné daný reklamovaný tovar priviesť alebo na náklady kupujúceho poslať na danú adresu predávajúceho.

Pozáručný servis poskytujeme len po vzájomnom dohovore.

 

Pre uznanie záruky je nevyhnutné predložiť originál faktúry, záručný list, dodací list a doklad o zaplatení.

 

Dĺžka záruky je uvedená v záručnom liste alebo na faktúre, táto doba začína plynúť dňom predaja tovaru.

 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, vzniknuté pri montáži svojpomocne, nesprávnym skladovaním, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby, opravami alebo zapojením tovaru vykonávané neodbornými osobami, nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a taktiež závady, ktoré vznikli pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a tiež vady spôsobené bežným opotrebovaním a spotrebovaním napr.žiarovky, gumové tesnenia, plastové diely a pod., bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba tovaru-prístroja, na prípadné poruchy alebo chyby elektroinštalácie, rozvodu plynu, vodovodného a odpadového potrubia u zákazníka, závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku, výrobok bol inštalovaný v rozpore s užívateľským manuálom a výrobok bol mechanicky poškodený.

V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená finančná čiastka. Do tejto vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

 

Reklamačné podmienky

 

Zákazník - kupujúci je povinný dodaný tovar celý  pozorne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť písomne alebo e-mailom priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu - EU PasTels, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno.

 

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie a typ reklamovaného tovaru
- popis závady - dôvod reklamácie 
- doklad o vlastníctve tovaru - faktúra

Náklady na dopravu hradí kupujúci ak nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec, vrátane jej príslušenstva.

Zaevidovanie reklamácie tzv. Oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný kupujúcemu písomne do troch pracovných dní a vyrozumenie o stavu reklamácie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa prijatia reklamácie. Do tejto časovej lehoty sa nezarátava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Reklamácia nebude uznaná v prípade:

- ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru preukázateľne nesprávnym používaním tovaru (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie, použitím pri nesprávnom elektrickom napätí, pripojení na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym použitím kupujúceho alebo inej osoby,

- preukázateľných neoprávnených zásahov do tovaru,

- ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste,

- živelných pohrôm a ďalšími vonkajšími faktormi, ktoré sú v rozpore s používaním tovaru

Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného  mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 z.z.

Ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poskytnutím uvedených osobných údajov (meno, adresa, telefónne číslo) súhlasíte s tým, aby údaje, ktoré ste vyplnili, boli použité našou firmou EU PasTels, s.r.o., za účelom poskytnutia služieb a produktov.

Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej-tretej osobe, okrem spracovateľov, ktorých poveríme spracovaním údajov. Údaje, ktoré sú potrebné pre správne doručenie tovaru, predáme zmluvnému dopravcovi (meno, adresa, telefónne číslo).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím našich kontaktov.

Aktualizáciu osobných údajov môžete ako registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

Autorské práva

Obsah internetových stránok www.gastroeshop.eu, vrátane textov, dizajnu, grafiky a usporiadania súborov, je výhradným vlastnístvom majiteľa webovej stránky a je chránený autorským právom. Internetové stránky a ich obsah je dovolené používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie internetových stránok alebo ich obsahu inak ako pre osobnú potrebu (najmä ich šírenie, uchovávanie, kopírovanie, spracovávanie a úprava) je zakázané.

Je zakázané obsah internetových stránok www.gastroeshop.eu šíriť alebo oznamovať verejnosti. Tento zákaz se vzťahuje na šírenie a prezentovanie obsahu webovej stránky v rámci iných databáz a diel, ako aj na archiváciu informácií uvedených na internetových stránkach u používateľa.

V prípade záujmu o použitie textov, dizajnu, grafiky a usporiadania súborov je potrebné sa obrátiť na majiteľa webovej stránky na adrese info@gastroeshop.eu.


Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom-predávajúcim a Zákazníkom-kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť  01.05.2012.

V Bratislave, 01.05.2012